Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘gebruiksvoorwaarden’) regelen de contractuele relatie tussen AVM en u (‘gebruiker’), voor zover u van de service MyFRITZ!Net gebruikmaakt.

1.2 Door bij de aanmelding met de gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en sluit u met AVM een overeenkomst over het gebruik van MyFRITZ!Net (‘gebruikersovereenkomst’).

1.3 De aanmelding als gebruiker van MyFRITZ!Net vindt plaats in de vorm van een gratis registratie. De door AVM bij de registratie verlangde gegevens dienen volledig en correct te worden opgegeven.

1.4 Bij de aanmelding maakt u een gebruikersnaam aan (bestaande uit uw e-mailadres) en kiest u een wachtwoord. Houd dit wachtwoord geheim. AVM zal het wachtwoord niet doorgeven aan derden. AVM zal u (behalve bij de aanmelding) niet via e-mail of andere wegen naar uw wachtwoord vragen.

2. De door ons geleverde diensten in het kader van MyFRITZ!Net

2.1 MyFRITZ!Net is een gratis aanvullende service van AVM.

2.2 MyFRITZ!Net kan uitsluitend in combinatie met bepaalde in het kader van MyFRITZ!Net uitdrukkelijk beschreven AVM-producten of AVM-diensten worden gebruikt.

2.3 Er is alleen de algemene mogelijkheid om MyFRITZ!Net te gebruiken. Noch een beschikbaarheid van de voor MyFRITZ!Net vereiste servers, noch een functionaliteit van MyFRITZ!Net wordt gegarandeerd.

2.4 De algemene mogelijkheid van het gebruik van MyFRITZ!Net bestaat alleen in het kader van de stand van de techniek. Tijdelijke beperkingen kunnen ontstaan door technische storingen zoals onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten etc. AVM behoudt zich verder het recht voor om de geleverde diensten tijdelijk te beperken. Dit kan noodzakelijk zijn met het oog op capaciteitsbeperkingen, de beveiliging en integriteit van servers of om technische maatregelen te nemen om een goede of betere dienstverlening waarborgen. AVM houdt in deze gevallen rekening met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers.

2.5 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het systeem zijn er regelmatige onderhoudstijden waarbinnen bepaalde functies mogelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de beveiliging en de integriteit van servers te handhaven, in het bijzonder ter voorkoming van ernstige storingen met betrekking tot software en opgeslagen gegevens.

2.6 AVM behoudt zich het recht voor om de service MyFRITZ!Net te allen tijde te beëindigen.

3. Uw plichten als gebruiker van MyFRITZ!Net

3.1 Voor zover u in het kader van MyFRITZ!Net de mogelijkheid hebt om een eigen domeinnaam te kiezen, bent u ervoor verantwoordelijk dat de door u gekozen domeinnaam wettelijke voorschriften en rechten van derden (inclusief de rechten van AVM) niet schendt. AVM wijst erop dat dat zo nodig – in het bijzonder bij internationale begrippen – andere nationale rechtsstelsels dienen te worden gerespecteerd.

3.2 U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op een AVM-product (bijvoorbeeld uw FRITZ!Box) of via dit AVM-product beschikbaar houdt of toegankelijk maakt. U bent verplicht om via MyFRITZ!Net geen inhoud beschikbaar te houden of toegankelijk te maken die wettelijke voorschriften of rechten van derden (inclusief de rechten van AVM) schendt. Dit geldt ook wanneer dergelijke inhoud door hyperlinks of andere koppelingen die u op pagina's van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.

3.3 U bent niet gerechtigd om software, scripts of andere tools in combinatie met het gebruik van MyFRITZ!Net te gebruiken, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van MyFRITZ!Net. U mag geen maatregelen nemen die kunnen leiden tot een onredelijke of onevenredig grote belasting van de AVM-infrastructuur. Het is u niet toegestaan om door AVM gegenereerde inhoud te blokkeren, te overschrijven of te wijzigen of op enigerlei wijze storend in MyFRITZ!Net in te grijpen.

3.4 U gaat ermee akkoord dat u geen domeinnaam of -dienst van MyFRITZ!Net zult gebruiken voor het versturen van ‘spam’ of ongewenste e-mail, in het bijzonder, maar niet beperkt tot e-mails in de vorm van piramidespelen of kettingbrieven of e-mails die deze promoten die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.

3.5 U gaat ermee akkoord dat u de MyFRITZ!Net-domeinnaam of -dienst niet gebruikt om ‘spam’ of ongewenste e-mails te genereren, om e-mailheaders te wijzigen of te verbergen of om de identiteit van een afzender aan te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze afzender.

3.6 AVM behoudt zich het recht voor om de service MyFRITZ!Net te allen tijde te beëindigen.

4. Beëindiging van MyFRITZ!Net, blokkering, verwijdering

4.1 AVM behoudt zich het recht voor om de service MyFRITZ!Net te allen tijde te beëindigen. Indien MyFRITZ!Net wordt beëindigd, verwijdert AVM uw toegangsgegevens.

4.2 AVM heeft het recht om naar eigen goeddunken (§ 315 Duits Burgerlijk Wetboek) u als gebruiker te blokkeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er aanwijzingen zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden, de rechten van derden of de geldende wetgeving schendt bij het gebruik van MyFRITZ!Net, of als AVM een ander gerechtvaardigd belang heeft bij uw blokkering.

4.3 Zodra u als gebruiker bent geblokkeerd of verwijderd, mag u MyFRITZ!Net niet meer gebruiken en mag u zich niet opnieuw aanmelden, tenzij AVM hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een geblokkeerde of verwijderde toegang kan niet worden hersteld. Er is geen recht op herstel of op een nieuwe toegang bij MyFRITZ!Net.

4.4 U kunt te allen tijde zelf uw toegang verwijderen.

5. Onze aansprakelijkheid

5.1 Voor zover AVM naar eigen goeddunken gebruikmaakt van het recht om MyFRITZ!Net te beëindigen (vgl. punt 2.6, punt 4.1), is AVM niet aansprakelijk.

5.2 Voor zover de algemene mogelijkheid van het gebruik van MyFRITZ!Net (vgl. punt 2.) tijdelijk niet bestaat, is AVM niet aansprakelijk.

5.3 Aansprakelijkheid van de gratis extra service MyFRITZ!Net vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de schenkingswetgeving (§§ 516 e.v. Duits Burgerlijk Wetboek).

5.4 In het kader van de toepassing van de TKG (Telekommunikationsgesetz, de Duitse telecommunicatiewet) blijft de aansprakelijkheidsregel van § 44a TKG in ieder geval onverlet.

6. Uw aansprakelijkheid

6.1 Indien u opzettelijk een van uw verplichtingen (punt 3) of de rechten van derden schendt of wettelijke voorschriften niet naleeft, en AVM hierdoor schade ondervindt, bent u jegens AVM aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6.2 Indien u verwijtbaar een van uw verplichtingen (punt 3) of de rechten van derden schendt of in strijd met wettelijke bepalingen handelt en een derde dienaangaande AVM aansprakelijk wil stellen, dient u AVM te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden. (Voorbeeld: de door u gekozen lidmaatschapsnaam is in strijd met de rechten van derden). U draagt hierbij ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van AVM inclusief alle gerechts- en advocaatkosten.

7. Slotbepalingen

7.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van rechtsnormen die verwijzen naar buitenlandse rechtsstelsels.

7.2 AVM behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden u uiterlijk twee weken voor de inwerkingtreding ervan per e-mail toegestuurd. Indien u niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht te zijn aanvaard. AVM zal u in de e-mail die de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bevat, uitdrukkelijk verwijzen naar deze termijn van twee weken. Indien u bezwaar maakt, treden de gevolgen van verwijdering in werking op het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht worden (punt 4).

7.3 Voor zover een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de ongeldige bepaling op juridisch effectieve wijze het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de bepalingen.